Technologie ENVIROTECH

Dynamika rozvoje tržního prostředí a stále se zvyšující nároky na kvalitu moderních technologií vyvolaly orientaci na potřeby trhu. Bylo zřetelné, že jediná správná cesta vede přes důkladnou analýzu nedostatků dosavadních čistírenských technologií a zastaralých stavebních řešení. Paralelně s tímto společnost provedla důkladnou selekci nejpokrokovějších řešení.

Hlavní nedostatky, které bylo třeba překonat z hlediska stavebně technického uspořádání, byly následující:

  • -roztříštěnost zastaralých staveb do mnoha bloků a tudíž mnohokrát opakované stavební procesy jako např. výkopy, armování, šalování, betonáže, vzájemné propojování složitými rozvodnými systémy, prodražovala stavby jako celek
  • - velký zábor půdy a s tím související 
  • - roztáhlost a komplikovanost- navazujících bloků čištění
  • - vysoký podíl infrastruktury, tj. přístupových komunikací, potrubí, rozvodů vody, kalů, stlačeného vzduchu, ale také elektrických tras a s tím související těžkopádnost řízení a provozu a monitoringu celého systému.

Doprovodnými jevy těchto staveb byly neestetický vzhled a častý zápach, vysoká investiční náročnost a celkový pocit nedostatečně efektivních investic s často problematickým a rizikovým provozem.

K stavebním chybám, které se dodnes opakují v některých projektech, je třeba přičíst i řadu technologických problémů jako např.

- nedostatečná stabilita čistícího procesu při variabilním hydraulickém či látkovém zatížení
- často nevyhovující čistící efekt
- nízký podíl automatizovaného řízení
- složitá náročnost údržby a provozu
- nízký podíl on-line vyhodnocování kvality vzorků vody
- prakticky téměř výjimečná aplikace terciárních dočišťovacích systémů a s tím související nemožnost recyklace či znovu použití vyčištěních odpadních vod
- jen výjimečná hygienizace vody a vysoká energetická náročnost konvenčních čistíren
- velmi vysoká cena stočného, která se neustále zvyšuje a má přímé sociální dopady na část obyvatelstva s nízkými příjmy. S tím souvisí snižovaní spotřeby vody a paradoxně díky vysokým fixním nákladům v čistírnách dochází k dalšímu zvyšování stočného.

Tento spirálový kolotoč vyústil v nutnost hledat systémová východiska směřující ke snižování investiční náročnosti, zvýšení čistícího efektu a snížení stočného pro obyvatelstvo.

Následující syntéza vedla ke vzniku generačně nových stavebních i technologických řešení, které se staly nosnými pilíři aktivit společnosti:

Stavebně technologická jednotka byla integrována do jedné železobetonové nádrže, ve které se odehrávají všechny technologické procesy, ale také monitoring, řízení, provoz i manipulace s odpadními produkty. Jednotlivé funkční prostory navzájem sousedí přes dělící železobetonové či plastové stěny. Vzájemná komunikace médií čistící kultury, čištěné vody, vznikajících kalů a všechny energetické toky (stlačený vzduch, elektrická energie a voda) jsou zprůhledněny a výrazně usnadněny.


Nové čistírny nepotřebují složité vnitřní rozvody a mají logicky provázané a počítačem ovládané toky médií, takže obsluha je skutečně minimalizována a provoz naprosto spolehlivý.
Biologické čištění je řešeno dle potřeby jako jedno či dvoustupňové kombinované, čímž se posiluje stabilita procesů. Zařazení pevných nosičů biokultury uvnitř aktivačního systému zvyšuje čistící efekt, zlepšuje separovatelnost aktivovaného kalu a posiluje autoregulační vlastnosti čistíren. Vše je realizováno s cílem posílit a přitom zjednodušit proces čištění, snížit závislost na neustálých kontrolách a sledováních a prodloužit provozní spolehlivost a životnost technologických celků v čistírnách.

Podzemní část stavby je realizována z vysoce kvalitních monolitických železobetonů, vlastní aerační systém je proveden z nerezu a ukončen difuzery ze silikonu. Nadzemní část je většinou řešena jako prostorný prosklený pavilon z hliníkových či aluminium-polyuretanových sendvičových panelů. Životnost všech materiálů je tedy maximální.
Estetické působení interiéru i exteriéru posiluje pozitivní vnímání čistírny ze strany obyvatelstva.
Nová generace integrovaných čistíren ENVIROTECH harmonizujících s přírodou a okolím nastínila nový směr budoucího vývoje celého odvětví na přelomu třetího tisíciletí.